การ build project python เพื่อ รัน บน cloud run

เริ่มเจอลูกค้าที่ใช้ ภาษา python พัฒนาเว็บ app มาขึ้น จึงเป็นที่มาในการเริ่มใช้งาน google cloud run

วิธีการติดตั้งและตัวอย่างการใช้งาน gcloud CLI

https://medium.com/@prasenjitsarkar_79320/install-configure-gcloud-cli-on-mac-52db6f05beff

https://www.codingforentrepreneurs.com/blog/google-cloud-cli-and-sdk-setup

ฝึกวิชา Docker Image & Container

How to Write Dockerfiles for Python Web Apps

https://hasura.io/blog/how-to-write-dockerfiles-for-python-web-apps-6d173842ae1d/

[Google Cloud Platform] เริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Run แล้วมาพัฒนา Serverless Application ด้วยภาษาที่เรารักกันดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *